Een standaard behandeltraject in de Gespecialiseerde GGZ zal er als volgt uitzien:

 • uw aanmelding start op uw initiatief per email en er wordt bij overeenstemming/na overleg met u, een eerste afspraak ingepland zodra er ruimte is. We wisselen ook uit wie uw verzekeraar is in verband met de vergoeding. Tevens beschikt u over de juiste verwijsbrief (SGGZ) van uw huisarts of van uw huidige basis GGZ psycholoog die u doorverwijst.
 • De eerste twee gesprekken ( de intake) zijn in het kader van kennismaking en diagnostiek ( Wat is er aan de hand? Wat is uw hulpvraag?). De sessie duurt 55-60 minuten. In de meeste gevallen wordt er bovendien na de eerste sessie een vragenlijst toegestuurd per mail in het kader van diagnostiek.
 • Het eerste intakegesprek wordt anoniem auditief opgenomen waarna anoniem uitgewerkt tot een intakeverslag. Dit om de administratieve lasten voor mijn praktijkvoering te beperken. Hiervoor geeft u vooraf per email toestemming. Vervolgens koppel ik zelf uw naam aan het document zodat het door mijzelf aan het beveiligde elektronische dossier toegevoegd wordt.
 • Tijdens de intakefase ontvangt u een 2de online vragenlijst (OQ45). Deze vragenlijst meet de zwaarte van uw aanmeldingsklachten en wordt ingezet als evaluatie instrument. Als de behandeling is afgerond vult u deze vragenlijst nogmaals online in nadat u deze opnieuw heeft ontvangen. Ook tussenevaluaties zijn mogelijk. De gemeten behandelresultaten worden uiteraard met u besproken.
 • De daaropvolgende gesprekken zijn de behandeling zelf aan de hand van het gezamenlijk opgestelde behandelplan. In het algemeen richt een behandeling zich op klachtvermindering en gedragsverandering.  Deze behandelsessies duren ook 55-60 minuten.
 • In het begin wordt er bovendien een extra vragenlijst ingevuld door mij (HoNoS). Mogelijk wordt deze vragenlijst op een later moment nog eens ingevuld. Dit is verplicht gesteld vanaf 2022 en bepaalt de zogenaamde ”zorgvraagzwaarte”. Deze werkwijze is overigens nog niet operationeel.
 • Tijdens het behandeltraject kan ik overleg hebben met collega’s over het verloop van de behandeling. Hiermee wordt de kwaliteit van zorg bewaakt. Dit intercollegiaal overleg wordt, naast de gesprekken, periodiek bij uw verzekeraar in rekening gebracht.
 • In de loop van de behandeling wordt bij voldoende resultaat in overleg met u de frequentie van de sessies afgebouwd en uiteindelijk in overleg besloten de behandeling af te sluiten. Uiteraard na een mondelinge evaluatie van de opgestelde behandeldoelen en aan de hand van een door u in te vullen behandelresultaatmeting. 

Vergoeding van behandeling

Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden per mail. Is dat niet het geval, dan is er sprake van een zogenaamde ”no show” en wordt de afspraak helaas in rekening gebracht. (tarief 70 euro per gemiste sessie).

Vanaf 1 januari 2022 kent de GGZ een nieuw bekostigingssysteem. Er wordt nu gesproken over het Zorgprestatiemodel.

De behandeling wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten van een behandeling meetellen voor het verplicht eigen risico (€ 385,00 in 2024).  De behandeling wordt maandelijks in de vorm van zogenaamde losse consulten rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. De praktijk stuurt facturen aan uw verzekeraar volgens het principe “planning =realisatie”. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was ingepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als het gesprek meer dan 15 minuten afwijkt van de voor u gereserveerde tijd in de agendaplanning, dan wordt de tijdsduur achteraf aangepast op basis van de realisatie. Ik plan standaard 60 minuten per client.

Op de factuur kunt u verschillende dingen zien staan:

 • Consult diagnostiek
 • Consult behandeling
 • Intercollegiaal overleg
 • Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling in de ggz berekend?
  Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2023 is een kalenderjaar. En 2024 is een nieuw
  kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel
  is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties. Eén gesprek met de
  zorgverlener is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in
  2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in
  2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024. Een voorbeeld:
 • in 2023 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2024 heeft u 2 gesprekken
  met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van
  2023. De 2 gesprekken die in 2024 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2024.
  Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
  Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van
  verschillende dingen af:
  Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de
  basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat
  u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen
  risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum
  eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger
  eigen risico bedrag betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Met vrijwel alle grotere verzekeraarsgroepen heb ik een contract
U kunt uiteraard altijd vooraf bij mij informeren of uw verzekeraar onder mijn contracten valt indien deze niet in onderstaande lijst voorkomt.
Ik ben in 2024 gecontracteerd met verzekeraars onder de naam:
DSW
Stad Holland zorgverzekeraar
In Twente Zorgverzekeraar
ASR, Ditzo, De Amersfoortse
Zilveren Kruis, Interpolis ,FBTO, Avero Achmea, De Friesland
Caresq, Promovendum, Besured, National Academic
CZ, Ohra, Nationale Nederlanden
VGZ, Unive, IZA, UMC, 
ONVZ, ENO en Zorg en Zekerheid
Vanaf 2016 heb ik geen contract meer met Menzis/Anderzorg. Helaas kan ik u niet in behandeling nemen als u bij hen bent verzekerd.

De praktijk neemt geen zelfbetalers aan.