Psychotherapie kan onder meer helpen bij klachten als onzekerheid, depressieve klachten, stemmingswisselingen, angst en dwangklachten waaronder paniekklachten, problemen met zelfbeeld, autonomie -en identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, slaapproblemen en spanningsklachten.

In de aanmeldingsfase wordt er met u gekeken of er sprake is van een juiste indicatie voor Cognitieve Gedragstherapie. Als dit niet het geval is dan wordt er met u gezocht naar een andere therapievorm of therapeut.
In de eerste gesprekken worden het hoe en waarom van uw klachten met u onderzocht en besproken waarna gezamenlijk een behandelplan met behandeldoelen wordt opgesteld.

Zorgvisie: U bepaalt wat u wilt bereiken waarbij geldt: kort als het kan en langer indien nodig. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de therapie is gelegen in uw motivatie en een goede samenwerking. Van mij mag u hierbij professionele hulp verwachten en een optimale inspanning. Bij sommige mensen verdwijnen de klachten geheel. Anderen leren beter omgaan met de klachten. Bij de meesten leidt de hulp tot een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven en wordt met de behandeling een gunstig proces in gang gezet. Het is mijn streven dat te bereiken door gezamenlijke inspanning.

Voor meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie kunt u onder meer de website raadplegen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie VGCt.nl
De code voor psychotherapie wordt onderschreven zoals die is vastgelegd in de code van de Landelijke Vereniging voor Psychotherapie Welkom bij de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten | LVVP 

Tevens kunt u de rechten en plichten van client en therapeut waaronder een klachtenregeling terugvinden in onderstaande folder.   

LVVP-cliënten-folder-2022

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting
Vanaf 2017 zijn behandelaren verplicht gesteld door uw verzekeraar om deel te nemen aan de ROM-portal van de LVVP. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten, die de therapeut gebruikt bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Meestal zal het gaan om een beginmeting bij aanmelding en een eindmeting bij afsluiting van de behandeling.
Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. De gegevens worden alleen gebruikt om de behandeling te evalueren. Momenteel wordt geen enkele uitkomst opgestuurd naar een landelijk systeem in verband met privacy gevoeligheid.
 
Klik op Kwaliteitsstatuut 2022 om het Kwaliteitsstatuut van de praktijk te downloaden.
Klik op privacystatement om het verplichte privacystatement te downloaden.
 
Algemene informatie over de zorg in Nederland:

Behandeling in de Generalistische basis ggz:

De huisarts kan u doorverwijzen naar de Generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

Behandeling in de Gespecialiseerde ggz:
 
Zijn de problemen complexer en langdurend dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde ggz waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.
 
Wie doet de behandeling?
Zowel in de Generalistische basis-ggz als in de Gespecialiseerde ggz kunt
u worden behandeld door een GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch
(neuro)psycholoog of psychiater. De huisarts is degene die u gericht
verwijst naar óf de Generalistische basis-ggz óf de Gespecialiseerde ggz.
Vanaf 2014 moet deze richting expliciet op de verwijsbrief van uw huisarts vermeld staan, evenals een vermoeden van een (voorlopige) diagnose en de AGB code van de huisarts.

VOOR BEHANDELINGEN IN MIJN PRAKTIJK HEEFT U EEN VERWIJSBRIEF NODIG (VAN UW HUISARTS) VOOR GESPECIALISEERDE ZORG.